همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش ۵۴۳ واحد به سطح ۱۲۴ هزار و ۳۶۶ واحد رسید. بزرگان سبز و قرمز بورس و فرابورسامروز بزرگان بازار؛ فارس، فولاد و فملی نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل شستا، وبانک و ذوب از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای خاور، کوثر و زاگرس بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای انتخاب، غصینو و بپاس بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند.