اصول بنده چیزی جز حق و عدالت نیست.

مخاطب ۲۴- پزشکیان متعقد است که ایران متعلق به همه اقوام است.
اگر حق اقوام و گروه‌های اجتماعی را بدهیم هیچ کس مشکلی نخواهد داشت.
من اصولی دارم و این اصول چیزی جز حق وعدالت نیست.
برایرسیدن به این اصول لاجرم باید اصلاح کنیم.

بیشتر بخوانید
برچسب ها
ارسال نظرا‌ت