تجدیدنظر ژاپن در توصیه‌های مسافرتی به ایران

مخاطب ۲۴- روزنامه ژاپن به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داده است که این وزارتخانه اخیراً سطح سخت‌گیرانه هشدار عدم سفر به تهران را مورد تجدید نظر قرار داده و آن را کاهش داده است.

بر اساس این گزارش سطح کاهش یافته هشدار، صرفاً ناظر به توصیه عدم سفر غیر ضروری است.

دلیل این اقدام، عادی بودن فعالیت‌های اقتصادی در ایران ذکر شده است.