عجیب اما واقعی از همسر سپهر حیدری

مخاطب24- آرام جوینده همسر سپهر حیدری این روزها پر حاشیه تر از گذشته در فضای مجازی دیده می شود. کاربری در توئیتر نکته‌ی عجیبی از سپهر حیدری و همسرش عنوان کرد که مورد توجه قرار گرفته است. دکتر جویی نوشت سپهر حیدری  به همراه همسرش در آکادمی فوتبالی که راه‌اندازی کرده بود، به شاگردانش درس فوتبال می‌داد.