تمام رانندگان اتوبوس‌های شرکت واحد موظف به روشن کردن کولر هستند

مخاطب۲۴- هدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: اتوبوس‌های ملکی شرکت واحد نوسازی شده و دارای کولر هستند. اتوبوس‌های مربوط به بخش خصوصی که قدیمی هستند جایی برای تعبیه کولر ندارند و فاقد این امکان هستند.

علیزاده خاطرنشان کرد: به مرور زمان با نوسازی این اتوبوس‌های خریداری شده، اتوبوس‌های قدیمی کنار گذاشته خواهد شد.

وی تاکید کرد: تمام اتوبوس‌های ملکی شرکت واحد مجهز به کولر هستند و رانندگان موظف هستند که با گرم شدن هوا کولر‌ها را روشن کنند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی ادامه داد: اگر شاهد تردد اتوبوسی که کولر آن خراب شده در خطوط باشیم، آن را به پایانه جهت تعمیر منتقل خواهیم کرد.