کاهش ساعت کاری رای نیاورد

مخاطب۲۴- نمایندگان مجلس امروز با پیشنهاد کاهش ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت مخالفت کردند.