سال گذشته مردان بیشتر از زنان فوت کردند!

مخاطب۲۴- در سال ۱۴۰۲ مردان ۵۵/۶ درصد و زنان ۴۴/۴ درصد از ثبت فوت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که این میزان در مدت مشابه سال قبل برابر ۵۶/۶ درصد برای مردان و ۴۳/۴ درصد برای زنان بوده است.

همچنین آمار‌های ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در مقابل هر ۱۳۰ مرد فوت شده، ۱۰۰ زن فوت شده‌اند.
{$sepehr_key_3688}
بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۴۲ هزار و ۲۱۳ رویداد فوت به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با تعداد ۴۱۸ هزار و ۷۴۱ رویداد فوت ثبت شده، ۵/۶ درصد افزایش داشته است.