محرومیت دروازه بان استقلال

مخاطب ۲۴- کمیته انضباطی با بررسی دقیق گزارش مسابقه و تطبیق موضوع با مقررات انضباطی آرای مربوط به دیدار تیم‌های آلومینیوم اراک و استقلال را به شرح زیر اعلام کرد:
* باشگاه آلومینیوم اراک
تخلف: استفاده از الفاظ توهین‌آمیز و پرتاب اشیا از سوی تماشاگران منتسب و ورود تماشاگر به داخل زمین مسابقه
مستند: ماده ۸۶
تنبیهات: ۲۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی + اجرای یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در مسابقه رسمی موضوع دادنامه تعلیقی شماره ۲۰۶۹ پس از قطعیت دادنامه (قابل تجدیدنظر)
حامد بصیری (بازیکن آلومینیوم اراک)
تخلف: رفتار غیرورزشی
مستند: ماده ۶۴
تنبیهات: ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی (قابل اجرا - قطعی)

* باشگاه استقلال
تخلف: استفاده از الفاظ توهین‌آمیز و پرتاب اشیا از سوی تماشاگران منتسب
مستند: ماده ۸۶
تنبیهات: ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)
سیدحسین حسینی (بازیکن استقلال)
تخلف: نقص اصول کلی رفتار و بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه
مستند: مواد ۵۱ و ۵۵
تنبیهات: یک جلسه محرومیت که به مدت شش ماه تعلیق می‌شود + ۳۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)
محمدحسین مرادمند (بازیکن استقلال)
تخلف: بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه
مستند: ماده ۵۵
تنبیهات: ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)